معما؛ قاتل را پیدا کنید

معما های ریاضی, معما و تست هوش

معما های جالب با جواب

پنج نفر داریم که یکی از آنها چند روز پیش یک نفر دیگر را – از میان همین پنج نفر – کشته است. نام این پنج نفر آیدین، کسری، حسن، رضا و فرهاد است.

ادامه خواندن معما؛ قاتل را پیدا کنید